ހިދުމަތް ނުހޯދާ ކޮޓަރިތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފައެއް ނުވާނެ: ހިސާން

ހިދުމަތް ނުހޯދާ ކޮޓަރިތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފައެއް ނުވާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ހިސާން ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ