ޖޫންމަހު އެކަނިވެސް 3.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހޯދާ ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްފި

މާފަންނު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ފާއިތުވި ޖޫން މަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އެކި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ 3.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހޯދައި އޭގެ ވެރިފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މާފަންނު ޕޮލިސް ރެސްޕޯންސް އެންޑް ޕެޓްރޯލް އިން 926،160 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހޯދާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި 720،000 ރުފިޔާގެ އަގުކުރެވިފައިވާ މޮޓޯ ސައިކަލު ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި 163،429 ރުފިޔާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި، ނަގުދު ފައިސާއިން 20،651 ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ގޮތުގައި 22،080 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ވަނީ ހޯދާފައެވެ.
މާފަންނު ޕޮލިސް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން 173،655.77 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހޯދާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 30،000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި މަކަރާއިހީލަތުގެ މައްސަލަތަކާއި އެކްސިޑެންޓްތަކުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެގޮތުގައި 103،893.77 ރުފިޔާ ހޯދައިދީފައިވެއެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނާއި މޯބައިލް ފޯނު ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި 20،300 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހޯދާފައިވާއިރު، އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ގޮތުގައި 19،462 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހޯދާފައިވެއެވެ.
ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި މުއްދަތުގައި ގަލޮޅު ޕޮލިސް ރެސްޕޯންސް އެންޑް ޕެޓްރޯލް އިން 251،700 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި 225،000 ރުފިޔާގެ މޮޓޯ ސައިކަލާއި، 12،600 ރުފިޔާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ހޯދާފައިވެއެވެ. އަދި ނަގުދު ފައިސާއިން 1،500 ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ގޮތުގައި 12،600 ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ.
ގަލޮޅު ޕޮލިސް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން 2،191،586 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހޯދާފައިވާއިރު، އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 1،198،200 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސައިކަލު އަދި މަކަރާއިހީލަތުގެ މައްސަލަތަކާއި އެކްސިޑެންޓްތަކުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެގޮތުގައި ހޯދައިދީފައިވާ 619،258.03 ރުފިޔާއެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނާއި މޯބައިލް ފޯނު ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި 308،950 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހޯދާފައިވެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ގޮތުގައި 65،177.88 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހޯދާފައިވެއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ