ކުކުޅު ފިހާރަ: ތިން ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

"ކުކުޅު ފިހާރަ" އިން މިހާރު ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ކުރިއަށް ގެންދާ "ފްރޯޒަން ޕެކް" އެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ފަރުޒާނާ(ފަރޫ) ހޮވިއްޖެއެވެ.ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކައިރިކައިރީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކުކުޅު ފިހާރައިން މިހާރު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެކަކަށް ފްރޯޒެން ޕެކެއް ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނަކީ މި މަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.ފޭސްބުކްގައި ކުކުޅު ފިހާރައިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުކުޅު ފިހާރައިގެ ޕޭޖްގައި "ޝެއާ އެންޑް ވިން" ޕޯސްޓު ލައިކް ކުރުމަށް ފަހު، އެ ޕޯސްޓު ޝެއާކޮށް، ރައްޓެއްސަކު ޓެގް ކުރުމުން މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވުނީއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވުން ކުރިއަށް ދަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ވެސް އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.ކުކުޅު ފިހާރައިން މިހާރު އިތުރު ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ. އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައްލަވައިގަންނަ ކޮންމެ 10 ކޭސް ކޮށި ކުކުޅަށް 1 ކޭސް ކުކުޅު (ކޮށާފައި) ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ. ކުކުޅު ފިހާރަ: ކޮށި ކުކުޅު 10 ކޭސް ގަތުމުން 1 ކޭސް ކޮށި ކުކުޅު ހިލޭ!ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އަމާޒަކީ ކުކުޅު ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ތާޒާ، އަގުހެޔޮ، ފިނި ކުރި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ކުކުޅު ފިހާރައިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.ކުކުޅު ފިހާރަ" ގެ ވެބްސައިޓް، މެދުވެރިކޮށް އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އެވެ. ކުކުޅު ފިހާރައިގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު މާލޭގެ ނިކަގަސް ހިގުމުގައި ހުންނަ އިރު "ކުކުޅު ފިހާރަ" އިގެ އައު ޝޯވ ރޫމް އެއް ށ. ފުނަދޫގައި ވެސް ވަނީ ނިމުނު ހަފްތާގައި ހުޅުވައިފަ އެވެ. ކުކުޅު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 9986575 ގުޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ