މަޖިލީސްގައި ނަޝީދު އިތުރުފުޅުހެއްދެވިކަން ހާމަވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.
މިކަން ހާމަވެފައި ވަނީ ބީއެެމްއެލްއިން ދެންމެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ނަޝީދުއަށް ފޮނުވި ސިޓީ އާއްމު ކުރުމުންނެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ