ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 1676 ގެ ހިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފަ: އެޗްޕީއޭ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިމަރޖެންސި ކޯލް ސެންޓަރަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 1676 ގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު އެތަނުގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން އެ އިދާރާގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ