މިއަދުގެ އާޔަތް: މިނިޢްމަތްތައް ލިބުނު މީހަކަށް މަދުވާނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ލިބިގަތުން އޮތީ އެމީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ!

"އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި، އެއުރެންގެ ޖަޒާއަކީ، އެތާނގެ ދަށުން ކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ عدن އެވެ ކިއުނު ސުވަރުގެތަކެވެ. އެތާނގައި އެއުރެން އަބަދަށް ދެމިތިބެނިވިގޮތުގައެވެ. اللَّه އެއުރެންނަށް ރުހިވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި އެއުރެން އެކަލާނގެ (ދެއްވި ނިޢްމަތް) އަށް ރުހިގެންވެތެވެ. އެ ނިޢްމަތް ލިބޭހުށީ، އެމީހާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވި މީހަކަށެވެ."
(އަލްބައްޔިނަ: 8) 
ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކުނީ މިއާޔަތުގެ ކުރިއަށް އޮތް އާޔަތާއިބެހޭގޮތުންނެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން، އީމާންވެ ޞާލިޙް ޢަމަލުތައް ކުޅަމީހުން (ދަންނާށެވެ!) އެއުރެންނީ، މީސްތަކުންކުރެ ހަމަ އެންމެ ހެޔޮމީހުންނެވެ." 
އެއަށްފަހު މިއާޔަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވަވާފައި އެވަނީ އީމާންވެ ޞާލިޙް ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުންނަށް ދެއްވަވާނެ ނިޢްމަތްތަކެވެ. 
އަހުރެމެން މުސްލިމުންގެ ހުރިހާވެސް އުންމީދުތަކަކީ މިއާޔަތުގައި ބަޔާން ކުރައްވަވާފައި އެވާ ނިޢްމަތްތައް ލިބުމެވެ. އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންވީ މި ނިޢްމަތްތައް ލިބޭނެ މަގުން ކަންކަން ކުރުމަށެވެ. އެކަން ޙައްޤުވާނެ މަގުން ޢަމަލުތައްކުރާ މީހަކު ދެދުނިޔޭގައިވެސް މާޔޫސް ނުކުރައްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ 
ދުނިޔޭގައި ތިބެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވިސްނި ނަމަވެސް ސުވަރުގެއާއި ސުވަރުގެއިން ލިބޭނެ ނިޢްމަތްތަކުގެ ފިރިހަމަކަން ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ސުވަރުގެ ވައްދަވާ އެންމެ ފަހު މީހާއަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ 10 ގުނަ ދެއްވަވާކަން ހިތްމައްޗަށް ގެނެސްބަލާށެވެ! އެއިގެ މާނައަކީ ދުނިޔޭގައިވާ ތަނަވަސް އެންެމެންގެ ހުރި ތަނަވަސްކަމަށްވުރެވެސް 10 ގުނަ އިތުރުވުން ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމަށްވާއިރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބިލިއަނަރުންނާއި މިލިއަނަރުންނާއި ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންވާ އެންމެންނަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރަކީ ޛައްރެއްގެ މިންވަރަށްވުރެވެސް ކުޑަ މިންވަރެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ 
ލޮބުވެތިއަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ދުނިޔޭގައި ކިތަންމެ ބޮޑު ފަޤީރެއްގެ ގޮތުގައި ކިތަންމެ ދަތިޙާލުގައި އުޅެންޖެހުނަސް ކަންބޮޑުނުވާށެވެ! އީމާންވެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކޮށް ،ިއާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވަވާފައިވާ ނިޢްމަތްތައް ލިބިގަންނަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ. ޙަޤީޤީ މުއްސަނދިންނަކީ ސުވަރުގެ ވަދެވި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢްމަތްތައް ލިބޭނެ މީހުންނެވެ.
ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމާއި ބައްދައި އޮޅުލަން ވަޤުތުތައް ނަގައިނުލާށެވެ! ސުވަރުގެ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުކުރާށެވެ! 
- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ