މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުން ފުރޭނީ ހަތްދިހަ ދެގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގަޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮވެގެން: އެޗްޕީއޭ

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކުރިތާ 14 ދުވަސްވެފައިވާނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުން ފުރޭނީ 72 ގަޑިއިއރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގަޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮވެގެން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. 
ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ 14 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން ޖެހެއެވެ.  
އެޗްޕީއޭއިން ދާދި ދެންމެ އެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު މާދަމާ ހެނދުނުގެ ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުކުރަން ގިނަބައަކު ތިބީ ޓިކެޓްނަގައިގެންނެވެ. 
ގުޅުންހުރި އިއުލާނު: 
https://covid19.health.gov.mv/wp-content/
 
 
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ