ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމާބެހޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ކަރަންޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމާބެހޭގޮތުން ރައްިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފިއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ..
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ