ތިނަދޫ ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 19:18 ހާއިރު އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ވި މައްސަލަ އެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.
މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެކަކުގެ ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އަނެއް މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވެސް ކަނާތު ފައިގައި ރިއްސާތީ އުޅޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.
ދެ މީހުންނަށް ވެސް ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދީފައެވެ.
އެކްސިޑެންޓުވި ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ލައިސަންސު އޮންނަ ދެ މީހުންނެވެ.
2019 December 26 vana dhuvahu 19:18 haairu GDh.Thinadhoo Aboobakuru School kurimathin 2 cycle jehi accident vi massala eh fuluhunnah hushahalhaafaivey.
Mi accident gai ekaku ge boafalhagen gossfaivey. Aneh meehaa ge hashigandu ge beyrufushun ehvess aniyaaeh libifaeh nuvey namaves eynaage unagandaai kanaathu faiga rissaa kamah mauloomath libifaivey. Mi dhe meehun ves vany hospital ah gengos faruvaadheefai.
Cycle dhuvvi 2 meehunge athugai ves license ovey.
Mi massala fuluhun dhanee thahugeegu kuramun.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ