މާދަމާ ހެނދުނު 7 ން 8 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް: 
މިކުންފުނީގެ ސިސްޓަމްތަކުގެ ޓެސްޓްތަކެއް 16/10/2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. 
މި ޓެސްޓްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓްތަކެއް. 
މި ޓެސްޓްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:00 އާއި 8:00 އާއި ދެމެދު މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. 
މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެންމެހާ ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން.
- ސްޓެލްކޯ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ