ޕީޕީއެމް ވެރިކަމެއްގައި ގުޅީފަޅު ޕޯޓު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާނަން: ޑރ.މުއިއްޒު

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ގުޅީފަޅުގައި ޕޯޓު ހެދި ނަމަވެސް ޕީޕީއެމް ސަރުކާރެއްގައި ޕޯޓު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި އިދިކޮޅު މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އިއްޔެ ހަވީރު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ގުޅީފަޅުގައި މިސަރުކާރުން ޕޯޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ޕީޕީއެމް ސަރުކާރެއްގައި އެތަން ނަގައި ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރާނެކަމަށެވެ.ގުޅީފަޅާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެ ރަށް އޮންނަން ޖެހޭނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ނިންމެވި ގޮތަށް މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި ޕޯޓެއް އެޅިއަސް، އެތަން ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށް މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ."އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންކުރައްވާށޭ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއްގައި ގުޅީފަޅުގައި މިސަރުކާރުން ޕޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެ ޕޯޓު ނަގާ ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފައި، ގުޅީފަޅަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހަދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މާލޭގަ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދެމޭ،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރަން ނިންމާފައި އޮތީ ތިލަފުށީގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ވަނީ އެ މަޝްރޫއުއަށް ބަދަލު ގެނެސް ގުޅިފަޅުގައި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރަން ނިންމާފައެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފައާއިވެސް ހިލާފަށް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
0 %
އުފާވި
0 %
ދެރަވި
0 %
ރުޅިއައި
0 %
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ފޮނުވާ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ