ގާނޫނުތަކަށް ގާސިމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތައް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ދޭ އަދަބު ބޮޑު ކުރުމަށާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނުގައި ހިމެނުމުގެ އިތުރުން މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުނުވާ ގޮތް ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލިޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ގާނޫނުތަކަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތައް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ތަފްސީލު އަންނަނީ.....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ