ސިސްޓަމަށް ދިމާވި ކަރަންޓް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިއްޖެ

އުރީދޫގެ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި ކަރަންޓް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ