އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމެއް ނެތް!: ޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހަކީ މިއަހަރުގެ ޝަޢްބާން މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހެވެ. އެއީ ޝައްކުގެ ދުވަހެވެ. ޝައްކުގެ ދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަހިފުމެއް ނެތެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަދާއިއެކު ހޯމަ، ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުންނަތް ރޯދަ ހިފާ މީހުން މިއަހަރަށް ރޯދަ ހިފައި ނިމުނީއެވެ. 
- ޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދު
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ