އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު މަލީހު ވަކިކުރަން ބައެއް މެންބަރުން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ މައްސަލައިގައި ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލު މަގާމުން ވަކި ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ