ޖެލީފިޝް ފެންނަ މޫސުން ކަމަށްވާތީ މޫދަށް އެރި އުޅުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

މިއީ ޖެލީފިޝް ފެންނަ މޫސުން ކަމަށްވާތީ މޫދަށް އެރި އުޅުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ