"ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ޕީޖީ ވާހަކަދެއްކެވި"

ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ނުފޯރުވައިފި ނަމަ، އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އެމަނިކުފާނާ އެއްކޮޅަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތަކުން ޕްރިސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދައްކަވައިފި ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެފި އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ