ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން، ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން - އިއްތިހާދު

ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން، ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އިއްތިހާދުން ބުނެފިއެވެ.
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ، މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.
-އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ-
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ