މާފަންނު ގެއަކުން ދުން އަރަމުންދާތީ އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

މާފަންނުހައި ހުރި ގެއެއްގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާއިން ދުން އަރަމުންދާތީ އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.
މިއީ، ކަރަންޓްޝޯޓެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ ސްޓެލްކޯއިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.
އަރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ