ޔާމީންގެ ހައްގުގައި މުއިއްޒަށް ވޯޓުދީ: މެޑަމް ފާތުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން އެދޭނަމަ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.އެކަމަނާ އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ އާންމު ކުރެެއްވި ވީޑީއޯ މެސެޖެއްގައެވެ.މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ މެސެޖުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ގައުމީ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކުރައްވާ އެ މަސައްކަަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އަދި އެ މަސައްކަތު ގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތު ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިންތިހާބުގައި މުއިއްޒަށް ވޯޓް ދެއްވުން ކަމަށެވެ."ރައީސް ޔާމީންގެ މިނިވަންކަމާ މި ވޯޓާ ވަނީ ގުޅިފައި. ތިޔަ ބޭފުޅުން ޑރ. މުއިއްޒަށް ދެއްވާ ވޯޓަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފުވެރި އަވަސް ޝަރީއަތެއް ލިބި އެ މަނިކުފާނު ލިިބިގެންދާ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވާން އޮތް އެންމެ ފަހި މަގު،" ފާތުންގެ މެސެޖެއްގަައި ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަނާ ވަނީ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ އެންމެންގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ ޝުކުރުވެސް އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.ފާތުމަތު ވިދާޅުވީ ބައްދަލުވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި މިނިވަންކަން މިއަދު އެހެން ބައެއްގެ އަތްމަތީގައި އޮތްކަމާއި ދިވެހިން، އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. މެޑަމް ފާތުން މިފަހަކަށް އައިސް ގެންދަވަނީ މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކެމްޕޭން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވަމުންނެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ