ލޯބިން ދިރިއުޅޭ ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދަށްވަދެގަނެ ދުރުކުރުވައިގެން ކައިވެނިކުރާ މީހުންގެ ހިތުގަ އަބަދުވެސް ހުންނާނީ އަލިފާން ރޯވެފަ! މުޅިހަށިގަނޑަށް ހޫނުކަން ފޯރާނެ!

ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި މިއޮންނަނީ ދެ ގޮތެކެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ލޯބިދީގެން އުފަލުގައި ދިރިއުޅުމެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ބައިވެރިޔާގެ ކިބައިން ލޯތްބާއި އަޅައިލުން ނުލިބި ހިތާމައިގައި ދިރިއުޅުމެވެ.  
މީގެ ތެރެއިން އަހުރެން ބަހެއް މިބުނަނީ ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ލޯބިދީގެން އުފަލުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދެމަފިރިންނާއިމެދުގައެވެ. އަހުރެންގެ ގާތަށް މަޝްވަރާ ހޯދަން އަންނަ ގިނަ ބައެއްގެ ކިބައިން އެނގި ޔަޤީންވާ ކަމެއްގެ ވާހަކައެކެވެ.  
ބައެއް މީހުން އިތުރަށް އުފާ ހޯދަންވެގެން ލާހޫރެމުންގޮސް ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ލޯބިދީގެން އުފަލުގައި ދިރިއުޅޭ ދެމަފިރިންގެ މެދަށް އެބަ ވަދެގަނެއެވެ. ވަކިހިސާބަކުން އަނެކާގެ ކައިވެނި ރޫޅުވައިގެން އެބަ ކައިވެނިވެސް ކުރެއެވެ. ވަރަށް އުފަލުގައި ދިރިއުޅެވޭނެކަމަށް ހީކޮށްގެންނެވެ.  
ބައަކު ރުހުނަސް އަދި ނުރުހުނަސް ޙަޤީޤަތަށް ބުނާނަމަ އެގޮތަށް ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ލޯބިދީގެން އުފަލުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ދެމަފިރިއެއްގެ ކައިވެނި ރޫޅުވައިގެން ކުރާ ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު އުފަލުގައި ދިރިއުޅެވެނީ ހާހަކުން މީހަކަށްހައި މަދު ބައަކަށެވެ. މިބުނަނީ ސަތޭކައަކުން މީހެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ހާހަކުން މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ.  
އެގޮތަށް ކައިވެނިކުރެވުނީތީ ވަރިވެއްޖެނަމަ މީހުން ކުރާނެ މަލާމާތަށް ބަލައި ދެމީހުން އެކުގައި ދިރިއޅެފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ހިތުގައި ހުންނާނީ އަލިފާންރޯވެފައެވެ. އެއަލިފާނުގެ އަސަރު މުޅިހަށިގަނޑަށް ކުރާނެއެވެ. މުޅިހަށިގަނޑަށް ހޫނުކަން ލިބެމުންދާނެއެވެ. މީހުންނަށް ނުދެއްކިޔަސް އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ކަރުނަ އަޅައަޅައެވެ.  
މިވާހަކަ މިހައި ޔަޤީންކަމާއިއެކު މިބުނަނީ ކްލައިންޓުންގެ އަމިއްލަ އިޢްތިރާފަށް ބަލައެވެ. އަހުރެން އަމިއްލައަކަށް ނޫނެވެ.  
މިއީ ކައިވެނީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ލަފާދޭ ސީނިއާ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ބުނެފައިވާ ބަސްކޮޅެކެވެ.
 
- އަލަފް / މިއަދުނޫސް
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ