މުޅި ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މުޅި ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.
ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ މިރޭ 11:30 ހާއިރުއެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ