ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއެއްގައިހުރެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މުޖުތާޒުގެ ގަޔަށް ރީކޯ މޫސާ އަތްލެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ސުލޫކު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މުޖުތާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް: ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނުކުންނެވުމަށް އަންގަވައިފި

ޑީއާރުޕީ އެކްޓިވިސްޓް ނާޒިމު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޣަފޫރާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީގެ އެހެން މެންބަރަކަށް ދިނުމުން މުސްތަފާ ކޯފާގަދަވެ އަޑުގަދަކުރައްވައިފި

އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑީއާރްޕީއާ ދެކޮޅަށް ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެމްޑީޕީން ވަކިވާން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އޭނާ ދޮގުކުރައްވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބޮޑު ތިން މައްސަލައެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ރައީސްގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންނަވައިފި

ހިޔާނާތުގެ ދައުވާއަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިންކާރު ކުރައްވައިފި