ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝަހީބް ހިމެނޭހެން 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖިލިސް އިދާރާގެ މައިންގެ ކޮޓަރި: އެކަމަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި ކުރީގެ މެމްބަރު އަނީސާގެ ތައުރީފު!

މެމްބަރު އިކްރާމް މައާފަށް އެދިއްޖެ

ސާމްޕަލް ނެގި މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން މެމްބަރު އިކްރާމް މައާފަށް އެދިއްޖެ

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރު ކަމުން ޒީނާ ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ސާމްޕަލް ނެގި މީހާގެ ކިބައިން މެމްބަރު އިކްރާމް މައާފަށް އެދިއްޖެ

ސާމްޕަލް ނެގި މީހާގެ ކިބައިން މެމްބަރު އިކްރާމް މައާފަށް އެދިއްޖެ

މެމްބަރު އިކްރާމްގެ މައްސަލަ ހެލްތު ޔޫނިއަން އިން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޔައުގޫބްގެ މެމްބަރު ކަމުގެ މައްސަލަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

މެމްބަރު އިކްރާމްއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް އޭނާ ހާމަކުރައްވައިފި