އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ދިން މުއްދަތު ހަމައެއް ނުވޭ، އެކަމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލަން: މެމްބަރު ޔާމީން

ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ވެސް އެއް ހަމައަކުން ކަންކަން ކުރެވިގެން: މެމްބަރު ޔާމީން

އަދީބުގެ ޖަލު ހުކުމް ވެސް ރިވިއުކުރަން ޖެހޭ: މެމްބަރު ޔާމީން

އެމްޓީޑީގެ ނައިބު ރައީސްއަކަށް މެމްބަރު ޔާމީން ހޮވައިފި

މުސްތަޤުބަލުގައި އެމްޓީޑީން ވެރިކަން ކުރާނެ: މެމްބަރު ޔާމީން

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ލަޠީފުގެ ފާޑުކިޔުން މި ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެއްޖެ

އެމްޓީޑީ އުފެއްދެވީ އަދީބު، އަދީބު ވެރިކަން ކުރައްވާނެ: މެމްބަރު ޔާމީން

އެހެން ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފަދައިން އަދީބު ޖަލުގައި އޮންނެވީ ފިނިކުރި ކޮޓަރިއަކު ނޫން: މެމްބަރު ޔާމީން

ފައިސާ ގޯނި ބެހުމުގެ ވާހަކަ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލަށް ވީ ޖިހާދަކަށް!

ފައިސާ ގޯނީގެ ވާހަކަ ދެއްކުނީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން: މެމްބަރު އިސްމާއިލް