ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެއްޖެ: މުސްލިމް މެމްބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ތާއީދު ކުރަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމަށް - ނިހާން

ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި އަދިވެސް އަޅުގަނޑު ދެމިހުންނާނަން - މެމްބަރު އަމީތު

ސައިިކަލު ބުރަކާއެކު މެމްބަރު ޔާމީނުގެ ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް