ޗެއާޕާސަނަކީ އިދާރީ ބޭފުޅެއް، ފައްޔަގެ އެ ތަޖުރިބާ ހުންނާނެ: މެމްބަރު އީސަ

އާމިރު ވަކިކުރިގޮތް ދުވާފަރު މެމްބަރު ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ފަސް ބޭފުޅަކަށް ކޮމެޓީން ރުހުންދީފި

ބޭނުން ވަނީ އަންހެން ވެރިން އުފައްދަން: މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ

ބޭނުންވަނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް ސިޔާސީ ދާއިރާއަަށް ނެރުން: މެމްބަރު ރޮޒައިނާ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަންޖެހޭ: މެމްބަރު އާޒިމް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީގައި އިންނެވުން ރަނގަޅެއް ނޫން: މެމްބަރު އިލްޔާސް

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހިލަޖެހުމުގެ މަޝްރޫއު ހުޅުދޫއާ ހަމައިން ހުއްޓާލި: މެމްބަރު ރޮޒައިނާ

އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ހުރަސްއެޅުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: މެމްބަރު ނިހާދު

ރާއްޖޭގައި ވަޒީރެއް ފެނުނަސް ނޭނގޭ، ތިބެނީ ޖުއްބާ ލައިގެން: މެމްބަރު ޖާބިރު