މިހާރު ޖެހެނީ އާސަންދަ ނުވަތަ އެންސްޕާއަށް ސަލާންޖަހަން: މެމްބަރު ވަހީދު

މެމްބަރު ޔާސިރުއާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ގަތުމަށް ސަރުކާރުން 29 މިލިއަން ރުފިޔާ

މެމްބަރު ޔާސިރު އަނެއްކާ އެމްޑީޕީ އަށް

މޭޔަރު އާތިފާއި މެމްބަރު ޔާސިރު އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް

މެމްބަރު ޔާސިރާއި މޭޔަރ އާތިފް އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް!

ކުޅުދުއްފުށި މެމްބަރު ޔާސިރާއި މޭޔަރު އެމްޑީޕީއަށް

މެމްބަރު ޔާސިރާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ނަޝީދު ދޫކޮށް އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު މެމްބަރު ޔާސިރު ޑިމޮކްރެޓްސް ދޫކޮށް އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް

މޭޔަރު އާތިފާއި މެމްބަރު ޔާސިރު އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ޑިމޮކްރެޓްސް ދޫކުރައްވައި ކުޅުދުއްފުށި މެމްބަރު ޔާސިރާއި މޭޔަރު އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް