ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާމިރާ އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢުމަރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މެމްބަރު އުމަރު ޖޭޕިއަށް ސޮއިކޮށްފި

އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީ އަށް

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރަން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނީ އާމިރާއަށް

އެމްޑީއޭ މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިންވެސް ޖޭޕީއަށް

މެމްބަރު ޝާހު އާއި ހުސެން މަނިކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅުނީ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި: މެމްބަރު ހުސެން މަނިކު