އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރުކުރަން ހައި ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ 11 މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެފި

އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން މި ތިބީ ކެތްނުލަވާފައި: ޖޭއެސްސީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދޭ: އެޗްއާރުސީއެމް

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ މުޒާހަރާ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނެފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ މިނިވަންކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ސިފައިނަށް ގޮވާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރު ނުކުރުމުން ޝަރީއަތް ކެންސަލް

އަބްދުﷲ ގާޒީ މައްސަލައިގައި ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ މިއަދު ހާޒިރު ކުރަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ "ގެއްލުވާލި" މައްސަލަ ނުނިމެނީސް އޭނާއަށް ރައްދުވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުބޭއްވުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެފި