ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭން ޖެހޭ ހުއްދަނުދީފިނަމަ ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ހުޅުމާލޭ މަގުތަކުގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ބުރިކޮށް ވަގަށް ނަގާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

ގަމުގައި ކަރަންޓް ފެސިލިޓީއެއް ހަދަން ބީލަމަށް

ޕީއެސްއެމުން ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް 80 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކާފައި ނުވޭ، ބިލްތައް ނުދައްކައިފިނަމަ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ކަރަންޓް ކާރު އުފައްދައިގެން ޓެސްލާއިން އާ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި

ވަގަށް ނެގި ކަރަންޓް ސާމާނުތަކެއް ހޯދައިފި

މިލިއަނުން ފައިސާ ހުރި ނަމަވެސް، ކައުންސިލްތަކުން ކަރަންޓް ބިލު ނުދައްކާ: އަމީރު

ހިތަދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލް ކުރުމުގައި ތަފާތު ކުރާތީ ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ހިތަދޫ ވަގަށް ނެގި ކަރަންޓް ސާމާނުތަކެއް ހޯދައިފި