މިއަދު މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑެމުންދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކޭނެ ގޮތް ފަސޭހަކޮށްދީފި

ކަރަންޓް މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ދެން ފޮނުވަންޖެހޭނީ ވަކިބަޔަކު: ސްޓެލްކޯ

އީކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓް ކަނޑާލި މައްސަލައަކީ، ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމެއް: އަދުހަމް

އެންމެންގެ ސުވާލު "ގެއިން ނިކުތުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ކީއްކުރާ ކަރަންޓް މީޓަރު ނަމްބަރެއްތަ؟"

ނަރުދޫ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޒާ

މީޓަރު ކައިރިއަށް ނުގޮސް ކަރަންޓް ބިލް ބެލޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ބިލް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ގޭގެ ވެރިން އެދޭ- ސްޓެލްކޯ

މީޓަރު ކައިރިއަށް ނުގޮސް ކަރަންޓް ބިލް ބެލޭނެގޮތް ހަދަނީ

ބައެއް ގޭގެ ވެރިން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން އެދުނަސް ލޮކްޑައުންގައު ކަރަންޓް ކަނޑައެއް ނުލަން: ސްޓެލްކޯ