އިންޖީނަށް މައްސަލަ ދިމާވެ މާކުރަތުގައި ކަރަންޓް މަދު ސާމާނު ބޭނުން ކުރަން އަންގައިފި

ދިއްދޫގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް މީޓަރުތައް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާކުރަތުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް މިރޭ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ކައުންސިލް

ސޯލާ ޕެނަލްތަކާއެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބިލް 7،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ!

ކަރަންޓް ޚަރަދުކުޑަ ތަކެތި ދިވެހި ބަހުން ލޭބަލްކުރަނީ

ކަރަންޓް ޚަރަދުކުޑަ ތަކެތި ދިވެހި ބަހުން ލޭބަލްކުރަނީ

މާލޭގަ ފެން ބޮޑުވުމުން ފެންހިއްކަން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ- ފެންހިންދާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކަށް ގެއްލުންދީ ކަރަންޓް ކަނޑާ ޖިންނި ތަކެއް އެބައުޅޭ!

ފޮނަދޫއިން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ 3 ދުވަސް

ދަވަންދޫއިން 8 ގަޑިއިރައް ކަރަންޓް ކެނޑުނީ 2 ޖަނަރޭޓަރަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން

އައްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައި