ސެޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ޙުސައިން ފަހުމީގެ އިލްތިމާސް: ކަރަންޓް ބޭނުންކުރެވޭވަރު 10 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ! ޚަރަދަށް ސަމާލުވެލައްވާ!

ހޫނު ގަދަވުމުން ކަރަންޓް އިގްތިސާދު ކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އިތުރު އިންޖީނެއް ގެންނަނީ

އައްޑޫގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 1 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މާދަމާ 3 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ކޮޅުފުށީގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ފެނާ ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓް ބޭނުންވޭ: ކައުންސިލް މުލަކު ކައުންސިލުން އެދުނީ ދަތުރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް އެމްބާޕޭގެ ލަނޑުތަކާއި އެކު ސޮސިއެޑާޑް ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ކުއާޓާއަށް އިޔާދަކުރަނިވި ހ

ރޯދަ މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް ކެޕް ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ރޯދަ މަހު ފެނާ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑު ނުވާ ގޮތް ހަދައިފިން: ރައީސް

ރޯދަ މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދެނީ