އޭޕްރިލް އަދި މޭމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލު ފޮނުވާނީ 40 ޕަސެންޓް އުނިކޮށްފައި: ސްޓެލްކޯ

އެޕްރީލް އަދި މެއި މަހު ކަރަންޓް ބިލް ތައްޔާރުކުރާނީ ސަބްސިޑީޒް ހިމަނައިގެން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބިލް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކަރަންޓް ބިލް ފޯނަށް ފޮނުވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް ބިލް ސީދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ފޯނަށް

ކޮވިޑް-19:ކަރަންޓް ބިލުން 40 ޕަސެންޓް، ފެން ބިލުން 30 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހު ކަރަންޓް ބިލުން %40 ފެން ބިލުން %30 ހިލޭ

ބޮޑު ދެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ