ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓް މައްސަލަތައް ހައްލުވާނެ

ވިލިނގިލީ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އެބަ މަސައްކަތް ކުރަން: ފެނަކަ

ފީވަކުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ރައްޔިތުންގެ ސަބަބުން – ފެނަކަ

ފޯން ޗާޖަރުގެ ކޭބަލް އަނގަޔަށް ލައިގެން އުޅުނު ކުއްޖަކު ކަރަންޓް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކަރަންޓް ކޭބަލެއް ބުރިކޮށްލި މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ތުޅާދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 600ކވ އިންޖީނެއް ގެނެސްފި

ކަނޑުހުޅުދޫން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ ގަޑިއިރުތަކެއް ވެއްޖެ

ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ފީއަލީގައި ކަރަންޓެއް ނެތް، ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިރެއްވެސް ނޭނގޭ

ފީއަލީން ކަރަންޓް ކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ނިލަންދޫ އިން ކަރަންޓް ކެނޑި، ރައްޔިތުން ކަނު އަނދިރީގައި