ކަރަންޓް ބިލްތަކުން 40 އިންސަތަ މަޢާފް ކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ގޭބިސީތަކުގެ ފެން ބިލުން 30 ޕަސެންޓް، ކަރަންޓް ބިލުން 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކަރަންޓް ބިލުން 40 ޕަސެންޓް، ފެނުން 30 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި

މާލޭގައި ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލަށް ލުއި ދޭން މޭޔަރު މުއިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލު ކުޑަކޮށްދޭން މޭޔަރު ގޮވާލައްވައިފި

ހޫނު މޫސުމާއި ރޯދަމަހާ އެއްވުމުން ކަރަންޓް ބިލަށް ބާރު ބޮޑު

ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަރަންޓް ދަށްވާ މައްސަލައިގަ މަކުނުދޫ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖަށް

މި ރަމަޟާން މަހުވެސް އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ހިލޭ

މި ރަމަޟާން މަހުވެސް އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ހިލޭ

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ