މާލޭގެ 2 ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

މާލޭގެ 3 ސަރަހައްދަކުން 1 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ފެނަކައިންވެސް ނިންމައިފި

ފެނަކައިންވެސް ކަރަންޓް ބިލުން 40 އިންސަައްތަ ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކަރަންޓް ބިލުން އޮތީ "ޓެކްނިކަލް" ގޮތުން ވައްކަން ކޮށްފައި: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލަށްވެސް ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުން ރަތަށް އެރުމުން ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 40 އިންސައްތަ ކުޑަ ކޮށްފި

ޖޫންމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 40 އިންސައްތަ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ކަނޑާލައި، އަލުން ބިލް ފޮނުވަނީ

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުންވެސް 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

އިދިކޮޅުން ގޮވާލީ މިމަހު ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކަން