ކަރަންޓް ކަނޑާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސްޓެލްކޯއިން ދިނުމުން މީހުން ހަދިޔާކޮށްފަހުރި ކާއެތިކޮޅު ވިއްކައި ބިލްދައްކަން ފަށައިފި

ފައިނުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ޙައްލެއް ބޭނުންވެފައި

ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވުމުން މަކުނުދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުކަމަށް ބުނެ މަކުނުދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުވުމުން މަކުނުދޫގައި އިހްތިޖާޖްކުރަނީ

އޭދަފުށީ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑި، ގިނަ އިރުތަކެއް ވެއްޖެ

ކޭބަލެއް ބަޑިޖަހައި ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި!

އޭދަފުށިން މާދަމާ އެއް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފެން އަދި ކަރަންޓް ހިލޭ ކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބޭނުންނުވި

ރާއްޖޭގައި ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލް 2 މަހަށް "ހިލޭ" ކުރަން ތާއީދެއް ނުލިބުނު