ބިލުތައް ދައްކަން އެއްބަސްވުމުން އއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކަރަންޓު ދީފި

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

މާއުނގޫދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ދިމާވާން ފަށައިފި

އަލިފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ތެޔޮ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ރ. ވާދޫން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ހުޅުޅުދެލިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އިންޖީނުގެއިން ތެޔޮ ހުސްވެގެން ހެނބަދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ތެޔޮ ކަމަށް ހީކޮށް، ޖަނަރޭޓަރަށް ފެން އެޅިގެން ގެމަނަފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލެ އަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް އިންޖީނުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ބިމެއް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި