މިއީ ރައްޔިތުން ދަރުވާލާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން: ޝާހިދު

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވަނީ ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅުކަން ދައްކުވައިދީފަ: އީރާން

ރޭޓިން ދަށްކުރުމުން ރައްޔިތުން އެކަމުގެ ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހޭނެ: ޑރ. ޖަމީލް

ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބާރުލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް: ގާސިމް

"ރައްޔިތުން މަގޫފަތްކާ މަންޒަރު ބަލަން ނުތިބެވޭނެ"

އޭޖީ ސާޙިބް ބައްލަވަ! "މިނިވަން އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ނުކުރަނީ ރައްޔިތުން ނުރުހޭތީތޯ؟ މަސްވެރިންނަށް ލޭނުއަޅައިގެންވެސް ނުބޭނިގެންތޯ؟

އިތުރު 200 ބަގުލަދޭޝް ރައްޔިތުން އަނބުރާ އެގައުމަށ ްފޮނުވާލައިފި

”ރައްޔިތުން ބޭނުންވިޔަސް އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ހުކުމެއް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ“

ޑރ.އިޔާޒް ރިއްފަތަށް: ރައްޔިތުން ބޭނުން ވިޔަސް ﷲ ހުކުމެއް ބަދަލެއް ނުވާނެ

މިހާރު ރައްޔިތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރުކުރޭ: ރިފްޢަތު