އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގެންދިޔުމަށް އެޤައުމުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ޖަލަޝްވާ މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ހުޅުދޫ މީދޫ ރައްޔިތުން ބޭސް ފަރުވާއަށް އަދިވެސް ކުރަން ޖެހެނީ އާދޭސް!

ނަޝީދުގެ ނާތަހުޒީބީ އުސޫލުތަކަށް ނައިފަރު ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފި: ސައީދު

މެންބަރު ޝިޔާމަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ނައިފަރު ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖް ކޮށްފި

ޝިޔާމަށް އަނިޔާކުރުން ކުށްވެރިކޮށް ނައިފަރު ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ޑޮކްޓަރުން ތައްޔާރު، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި، ރާއްޖެ ހުޅުވާލުން ގޯހެއް ނޫން: ޑރ. ބްރޫސް

"ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް، ވަސީލަތްތައް ގާއިމުވެއްޖެ ނަމަ ނިއުނޯމަލްގައި ހުޅުވައިލުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް"

ޔަމަނު ރައްޔިތުން އެހީވުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދަންޖެހޭ: ޝާހިދު

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު ދަތުރެއް