އިންތިހާބުން ސާފުވީ ރައީސް އަޒުލު ކުރަން ރައްޔިތުން ޖާގަ ނުދޭނެކަން: ‏ހީނާ

ރައްޔިތުން މިއަދު ވޯޓުލާން ޖެހެނީ ހިތްއެދޭ ފަރާތްތަކަކަށް ނޫން: މަލީޙު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

މާލޭގެ ރައްޔިތުން އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭހެން، މި ފަސް އަހަރުތެރޭގައި ގޯއްޗެއް ނުލިބޭ، ގެދޮރެއް ނުލިބޭ، އެކަކުވެސް ނުހުންނަ ހިސާބު އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓް، އެކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހާސިލްކުރާނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އައްޑޫސިޓީ ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެބަ ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން!: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ގައުމު އިސްލާހު ވާނީ ރައްޔިތުން އިސްލާހުވެގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ކުރެވިދާނެކަން ރައްޔިތުން ސާބިތުކޮށްދީފި: ސިރާޖް

ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތްގޮތުން ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ ގެނެސްދެވެން އޮތީ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދޭނެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގަ ތިބެގެން!: ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މިއަހަރަށްވެސް ފާސްކޮށްދީފަ އޮތީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ޚިދުމަތްކުރަން، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭން ހުރަސްއަޅާ ބަޖެޓެއް!: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ރައީސްގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތައް ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާކޮށްފި: ނައިބު ރައީސް