ރައީސް ޔާމީން އެދޭޒާތުގެ ޖުޑީޝަރީއެއް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނުވޭ: ހިސާން

ރައްޔިތުން ޔާމީނަށް ވެރިކަން ނުދޭނެ ސަބަބަކީ އެއްބަސްވުންތައް އެފުށްމިފުށަށް ޖެހުން: ނަޝީދު

އެއްބަސްވުންތައް އެފުށް މިފުށަށް ޖަހަން ރައްޔިތުން ވެރިކަން ނުދޭނެ: ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީންއަށް ރައްޔިތުން ވެރިކަން ނުދޭނެ ސަބަބެއް ނަޝީދު ހާމަކޮށްފި

ހުޅުދުއްފާރުގެ މަގު ހަދަން ރުއް ނެގުމަށް ބައެއް ރައްޔިތުން ތާއީދު

"އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރަން އެދުނީ މުންޑޫ ރައްޔިތުން ހުށަހެޅި ސިއްރު ޕެޓިޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު"

ހއ.ކެލާގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އަދުރޭ ރައީސަށް - ރައްޔިތުން ކެކި އަރާއިރު ހަނު ހުރުން ނޫން ގޮތް ނެތީ ތޯ

ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވާތީ ނޮޅިވަރަމްގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނިކުމެއްޖެ

ނޮޅިވަރަމުގައި ގެވަޅު ދިނުން ލަސްވެ އެކަމާއި މެދު ރައްޔިތުން އިހްތިޖާޖް ކުރަނީ.