އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިބިކަން އެނގުނީ ރައީސް ސޯލިހަށް

ވަގުތު ހަމަވުމުން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: އީސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮތީ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް- ފުއާދު ރައްޔިތުން އަތުން ވޯޓު ގަންނާތީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްކޮށްދެން ނުޖެހޭކަމަށް ވެރިން ބުނޭ- ރައީސް ވަޙީދު

ވަގުތު ހަމަވުމުން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: އީސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮތީ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް- ފުއާދު ރައްޔިތުން އަތުން ވޯޓު ގަންނާތީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްކޮށްދެން ނުޖެހޭކަމަށް ވެރިން ބުނޭ- ރައީސް ވަޙީދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮތީ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް- ފުއާދު ރައްޔިތުން އަތުން ވޯޓު ގަންނާތީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްކޮށްދެން ނުޖެހޭކަމަށް ވެރިން ބުނޭ- ރައީސް ވަޙީދު މުއިއްޒު ކެމްޕޭނަށް ވަމުންދާ ވައުދުތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ކޮޕީކުރަމުން: މުއިއް

ރައްޔިތުން އަތުން ވޯޓު ގަންނާތީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްކޮށްދެން ނުޖެހޭކަމަށް ވެރިން ބުނޭ- ރައީސް ވަޙީދު މުއިއްޒު ކެމްޕޭނަށް ވަމުންދާ ވައުދުތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ކޮޕީކުރަމުން: މުއިއްޒު ވޯޓުލާއިރު ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލަ ނޫން އެހެން ކުލައެއްގެ ގަލަމެއް ބޭނުމެއް ނު

ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުން ދަނީ ކުރިއަށް! ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޮޑު ހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި ހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ “ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހަދާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް” މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ރާއ

ހއ.އަތޮޅުން އައްޑުއާއި ހަމައަށް ރައްޔިތުން ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކު ކުރިއަށްދާން: ރައީސް ޞާލިޙް

ވެމްކޯ އިން ‘ބިންލައިނަރ’ ވިއްކަން ފަށަނީ ވެމްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ވެހިކަލް ގެންނަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަނީ މާލޭ މަގުމަތީގައި ކުނި ބަހައްޓާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި މަގ

އޭރު ގޮވީ ވަގެކޭ، މިއަދު ރައްޔިތުން ގޮވަނީ "ޗޯރު" - އަބުޅޯ

ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްދޭނަން: ޑރ.މުޢިއްޒު