ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް އެއް ވާޖިބަކީ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުން: ރައީސް

ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރުން: ރައީސް

ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް އެއް ވާޖިބަކީ، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުން

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ؛ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ރައްޔިތުން އުފާވާ ވަރަށް މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެވޭތޯ ބަލާނަން: އާޒިމް

"އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުން ޕާކިސްތާނާއެކު" ހަރަކާތުން ސާޅިސްހާސް ރުފިޔާ

އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ރަޝިއާއިން ވަގުތުން ފައިބަން އަންގައިފި

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ

ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި: ޝާހިދު