ލާމު ދާއިރާތަކުގެ ކެނޑިޓުންނާ، ރައްޔިތުން ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ރައްޔިތުން އަދިވެސް ތިބީ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ވެސް މަޙުރޫމްވެފައި

މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް މަޑުއްވަރީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އާ ބަނދަރެއް ހަދަނީ

މާލޭ ރައްޔިތުން ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު

މާލޭގެ ރައްޔިތުން ދަތުރުދާނެ ރަށެއް މާލެއާ ކައިރިން ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: ރައީސް

މެމްބަރެއް ހުރިކަމުގެ އިހްސާސްކުރެވިއްޖޭ ރައްޔިތުން ބުނާވަރުކުރާނަން: ޔާސިރު

ވިސްނާލަންވީ ނިމިގެންދިއަ ދައުރުގަ މަޖިލީހުގަ ނެގި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ އެއްވެސް ބިލަކަށް ވޯޓު ދެއްވިތޯ؟: ޑރ. ޝައުޤީ

އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނުފަށައި ސަރުކާރުގެ ވަފުދެއް ކެމްޕޭނުކުރަން ރަށައް އަރައިގެން ނުވާނެ: ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން

ވޯޓުލުމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ނެރުމަށް ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ކިބައިން މޯދީ އެދިވަޑައިގެންފި

އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން ގެއްލެނީ ރައްޔިތުން މުއައްސަސާއަށް ކުރާ އިތުބާރު!