ރައީސް ޞާލިހު ލޯނު ނުނެންގެވިނަމަ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުނީސް: ރޮޒައިނާ

އައްޑޫ ރައްޔިތުން މިސަރުކާރާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް މިދަނީ އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ކުރަމުން – ރައީސް

އަދާލަތަށް އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުނުވުމުން ޒައިދަށް ގޯސްވީ ރައްޔިތުން

އަފްޣާން ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ގަދަފިންޏާއި ސްނޯގެ ސަބަބުން މަރުވަނީ

މެމްބަރު ގާތް ނޫނަސް، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބާކީކޮށް ނުލާނަން: ރައީސް

ނަމުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަދީ ރައްޔިތުން ހެއްލުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ: ނާޒިމް

"ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ޝުކުރުވެރިވާނެ، އެކަން ވޯޓުން ދައްކާނެ"

ސަރުކާރުން ކަންކުރަނީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދުނުގޮތާއި ޚިލާފަށް: ޝުޖާއު

ސަރުކާރުން ކަންކުރަނީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދުނުގޮތާއި ޚިލާފަށް: ޝުޖާއު

ރައީސް އިބްރާހީމް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އިހުތިޖާޖުކޮށްފި!