ރައީސް ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވާނެ: ސައުދު

އެޗްޑީސީ އެމްޑީ ފަޒުލް ބޮޑު އަގުގައި ރިސޯޓަކަށް ގަސް ވިއްކުމަށް، ހުޅުމާލޭގައި އާންމު ރައްޔިތުން، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ހައްދާފައިވާ ގަސްތައް ގަދަކަމުން، ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ނަގަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސައިގެން ހޯދޭނެ ކާމިޔާބީއެއް ނެތް: ނިހާދު

ދުނިޔޭގެ ކޯޓުގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ދެކެނީ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ޝަހީދުކުރުން ހުއްޓާލައި ޞުލްޙަވެރި އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް!: ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގައި ތިބީ ލޯބިވާ ރައްޔިތުން

ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކޮށްފަ ހުރި ރައީސެއްގެ އަތް ބަންނަން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: އަބްދުއްރަހީމް

ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރު ގެނައީ ކުރީ ސަރުކާރުން ގެންގުޅު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަމުނުދިޔައީމަ: ސިރާޖު

ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑު ހޮވީ އެމީހުނަށް އުނދަގުލެއް ކުރާކަށެއް ނޫން: އާޒިމް

ރައްޔިތުން ބޭނުން ސުވާލެއް ރައީސާ ކުރެވޭނެ ފޯރަމްތަކެއް ބާއްވަނީ