އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ – ރައީސް

އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ – ރައީސް

ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއް މަސައްކަަތެއް ނުކުރާނެ: މުއިއްޒު

އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ: ރައީސް

މިއީ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރަން ރައްޔިތުން ގާތު އަހަން ރަނގަޅު ވަގުތު: ޑިމޮކްރެޓްސް

ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ޖޭޕީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި “ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ” އެއް ނެތް: އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ތަރައްގީއަކީ މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ދެކެފައިނުވާ ފަދަ ތަރައްގީއަކަށް ވާނެ: އަމީން ސަރުކާރަށް ފާޑު

އިންޑިއާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުނުވުމަށް

"މިއަދު ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ އަތުގާ ހިފާނެ ވެރިއެއް"

ސިއްރު އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރިޔަސް ދެން ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: ޝަމީމް

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ގައުމު އިސްކޮށް ނިންމި ނިންމުމެއް: ރޮޒައިނާ