ދަރަވަންދޫ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކުރުމުން ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވުމުން ދަރަވަންދޫ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކުއްލި ޙަބަރު.: ރައީސް ޞާލިޙް މާދަމާ މާލޭ ސިޓީ ރައްޔިތުން ގޯތި ހޯދުން' ވަތަނީ ޙަރަކާތާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ!

ރައްޔިތުން އެދެނީ ޤުރްއާނުގަވާ ސައިންޓިފިކް ހެކިތައް ރައްޔިތުންނަށް ގިނަގިނައިން ވިދާޅުވެދެއްވުން

ބ ފުޅަދޫ އާއި ފެހެންދޫގެ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލު ކުރި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ

ކުއްލި ޚަބަރު: "މާލޭ ސިޓީ ރައްޔިތުން ގޯތި ހޯދުން'" ޙަރަކާތާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ

އަދުރޭ ނަޝީދަށް: ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް ދަރަނި ބޮޑުވީމަ ރައްޔިތުން ބަޖެޓު ބަލައިނުގަންނާނެ

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބްރެޒިލްގެ ރައްޔިތުން ރައީސް ލަދުގަންނަވާލައިފި

މިސަރުކާރަށް ދެ އަހަރުވީ އިރު ރައްޔިތުން ބިކަވެއްޖެ: އަދުރޭ

މުގާބޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލިފަހުން ހާލަތު މާ ގޯސް: ޒިމްބާބުވޭގެ ރައްޔިތުން