މައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ގޮތް ނުނިންމުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެދެނީ ރައީސްގެ ލަފަޔާއެކު ކުރިއަށްދިއުމަށް: ރޮޒައިނާ

ދިއްފުށީ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވަގުންނާ ކުރިމަތިލައި ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާގެ ތިޖޫރި ހޯދައިފި

ވަގުން ހޯދަން ރައްޔިތުން ނިކުތުމުން ދިއްފުށީގައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް

ރައްޔިތުން އެދިގެން ފ.ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއާ ފެނަކައިން ހަވާލުވެއްޖެ

ދިއްފުށީގައި ވައްކަން އިތުރުވުމުން، ރައްޔިތުން ނިކުމެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ކޯލިޝަނަށް، ކޯލިޝަން ދެމި އޮންނާނެ: ޝާހިދު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބާރުވެރިވަމުން: މަލީހު

ލ. ކުނަހަންދޫގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބޯފެނަަަށް ޖެހިފައި: ކައުންސިލް

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އިރާގުން ފޭބުމަށް އަންގައިފި