އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުންވެސް ރައްޔިތުން މަހްރޫމްވެފައި

ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން އައީ ބޮޑުންގެ އަޅުންގެ ގޮތުގައި: ހަސީން

ރައްޔިތުން މާލެ ޖަމާވާން ޖެހެނީ ސަރުކާރުން އެގޮތް ބޭނުންވުމުން: މޫސަ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހު ވެގެން: ރައީސް ނަޝީދު

ދޮންފަނު ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް: ކައުންސިލް

ދެ އަނގައިގެ ވެރިނަންނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓެއް ނުދޭނެ:ޑރ.ޚަލީލް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ ޕީއެންސީ ވެރިކަމަށް ގެނެސްގެން: ޕީއެންސީ

ޖުޑިޝަރީއަށް ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ އިތުބާރު ކުރޭ: ފާއިޒް

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ބަނދަރެއް: ރިނބުދޫ ކައުންސިލް

އެންމެ އުފާވާނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ބަނދަރު ހަދައިދިނުމުން: މަޑިފުށި ކައުންސިލް