ސުނާމީގަ ކުރިމަތިވި ކަންކަމަކީ ހިތްދަތިކަން ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ނަމަވެސް ލުއިވެގެން ދިއައީ ރައްޔިތުން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކަމުން: ރައީސް ޞާލިޙް

ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހައި ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދޭން: ރައީސް ޞާލިޙް

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަންނަ ދުވަސް ދެކެން ބޭނުން: ރައީސް

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، ހުޅުދޫ އާއީ މީދޫ ރައްޔިތުން ތަފާތު ނުކުރާކަމަށް

"ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް، ރައްޔިތުން މާލެ ގެނައުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ނޫން"

މެމްބަރުކަމަށް އަޅުގަނޑު ގެނެވުމުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ފަޚްރުވެރިވޭ: ރާއީ

މާޅޮހު ރައްޔިތުން، ޒަމާނީ ބަނދަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕުން އަފްޣާން ރައްޔިތުން "ބަނޑަށްޖައްސާތީ" ކާބުލްގައި ބޮޑު މުޒާހަރާކޮށްފި

ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަން ފެށީމާ ތިމަރަފުށީގަ އުޅޭ ޝައިޠޯނާގެ ބައިވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރާނެ ކޯޓު އަމުރުވެސް ހޯދިއްޖެ! ރަށުންވެސް ބޭރުކުރެވިއްޖެ!

ރައްޔިތުން ޑރ. ޝަހީމަށް! މިއީ މާޒީ ހަނދުމަނެތިކޮށްލައްވާފަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާ އަލުން ޙަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަންވީ ވަގުތު!