ކެސީނޯ ތައާރަފްކުރަން ފައި ނުނަގާތި، ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ

ރައްޔިތުން ކެތްތެރިވޭ، ވޯޓު ކަރުދާސް އަތަށް ލިބެން މާގިނަ ދުވަހެއް ނެތް: ޓޮމް

ބުރުކިނާ ފާސޯގައި ދެވަނަ ބަޣާވާތެއް، ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް

ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ނޮޅިވަރަމު މަގުތަކަށް ވެލިއަޅައި ނަލަކޮށްލައިފި

ރައީސްގެ ތަރައްގީ ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި

ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީއަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަކީ އިހުތިޔާރެއް ނޫން: ރައީސް

މާއުނގޫދޫގައި އައު ބަނދަރެއް، ރައްޔިތުން ހޭލާ ތިބެންޖެހުން ނިމުމަކަށް

އާރުޓީއެލްއަކީ ރައްޔިތުން ޖަލުތަކެއްގައި ތިއްބާ މިނިވަންކޮށްދިން ނިޒާމު: އާޒިމް

އިޖްތިމާޢީގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސްޓެލްކޯއިން ބައިވެރިވާނެ : ޝަރީފް

ދާންދޫގެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ގެނެސްދީފި: ޔައުގޫބު