އަދުރޭގެ ދަރި ނުކިޔަވާ ހުރުމުން، އިނގިރޭސި ނޭނގި ރާއްޖެ ލަދުގަންނަވަމުން ދާ ވާހަކަ ރައްޔިތުން ދެއްކުމުނެ، ރައްޔިތުން އޭނާ ބުލީ ކުރަނީ ކަމަށް ބުނެފި

ހިރިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

ވަންދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ: ރައީސް

ހިރިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް

މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ރައްޔިތުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން: ރައީސް

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ބުރުންޏަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް

އައްޑޫ ޒުވާން ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ ބަލައައްޑޫ މީހުން ރައީސެއް، ނައިބެއް ބޭނުންވެގެން ނޫޅެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ފުލުހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އާއްމު ރައްޔިތުން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައިގައި މާލޭ ރައްޔިތުން ވާނުވާގައި ނުބައިތިއްބާ

ހިރިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަމަށް އަވަސް ހައްލު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީީސް

ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރެއް ފެންނަން ފެށީ މިވެރިކަމުގައި: ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް