ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައީ ރައްޔިތުން ކުށްވެރިކުރަން: ޝިޔާމް

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައީ ރައްޔިތުން ކުށްވެރިކޮށް، ޖަލަށް ލާން: ޝިޔާމް

އެމްޑީޕީއަކީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ރައްޔިތުން ވާވައްދާނެ ބައެއް ނޫން: ނަޝީދު

އޮޅުވާލައިގެން އެމްޑީޕީގެ ދަފްތަރުގައި ރައްޔިތުން ޖެއްސުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް: ޖަމީލު

ނޫމަރާ ފަރަށް އުރުނު ބާޖުގައި ތިބި މީހުން ހާލުގައި ޖެހުމުން އެހީތެރިވީ އެރަށު ރައްޔިތުން!

ނޫމަރާ ފަރަށް އުރުނު ބާޖުގައި ތިބި މީހުން ހާލުގައި ޖެހުމުން އެހީތެރިވީ އެރަށު ރައްޔިތުން!

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލާން ޖެހޭ: އީސީ

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޮވަން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާނެ: އީސީ

ކުށްމަދުކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހަނިމާދޫ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޖެނެރަލް ސުލައިމާނީގެ މަރާއެކު އީރާންގެ ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް