ކުމުންދޫގެ ތަރައްގީގެ ތަސައްވަރު، ރައްޔިތުން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހޯދައިދީ އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ފަހިކޮށްދިނުން

ވޯޓުގައި ރައްޔިތުން ވަނީ ޔާމީންގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކޮށްފައި: އަދުރޭ

ހުރާގެ ޙާލަތު: އައްޑިހަ އިންސައްތަ ރައްޔިތުން ކަރަންޓީނުގަ- ފަންސަވީސް އިންސައްތަ ޕޮޒިޓިވް!

ކޮވިޑްއާ ހެދި ހުރާގައިވެސް ރައްޔިތުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޭސްތައް ގިނަވެ ނައިފަރުގައި ރައްޔިތުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

މާލެ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދާން ދިޔަނެރުފަޅު ތަރައްގީ ކުރަނީ

ރައްޔިތުން ރަށު ބަންދުން ފިލުވީ ޕީޕީއެމްއިން: ޑރ.ޖަމީލު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ތިލަފަތާ އެކުގައި، އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ކެތްމަދުވެފައި: ނަޝީދު

ބަންހްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ފުރާނައިން ޤުރްބާންވެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އާ ދެކޮޅުކަން ހާމަކުރުން- ސަރަހައްދަށް އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް!

އައު ގާނޫނާއެކު ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ބަދަލު މުއައްސަސާއިން ފެންނާނެ: ސީޕީ