"މީހަކަށް އިންޒާރު ދީފާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ"

އަޅުގަނޑަކީ ގަމާރެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ - އިމްރާން

ބިދޭސީންނަށް ރައްޔިތުކަން ދިނުމަކީ ގައުމިއްޔަތު ފުނޑުފުނޑުވާނެ ކަމެއް، ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން

ބޭރު މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ދިނުމާމެދު ގޮތް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން - އާދަމް ޝަރީފް

ބަނގުރާފުޅި ފެނުނު ޚަބަރު ގެނެސްދިނީ ރައްޔިތުން ބަދުނާމު ކުރަން – ރަސްދޫ ކައުންސިލް

އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމުން ރައްޔިތުން މަހުރޫމުވާ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއް ވެސް މިގައުމަށް ކުރިމަތިވެގެން ނުވާނެ: ރައީސް

އަގުހެޔޮ އިންޓަނެޓްގެ ޙަބަރުން ރައްޔިތުން ހިތްތަށް ލަހެއް ނުވެ ފުރާލާނަން- ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު

ދުވާފަރު ރައްޔިތުން ފަޅު ރަށަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮންނަ މައްސަލަ މިހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހައްލު ކުރަނީ

ހިތާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަގުފު ކޮށްފައިވާ މާމަޑުއްވަރީ ހޯދާނެކަމަށް އަތޮޅު ރައްޔިތުން ބުނަން ފަށައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވްކުރަނީ، ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި، ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން އޮތް މައްސަލައަކަށްވާތީ