ތިލަފުށި މިނިވަންކުރާން ލަސްނުކޮށް ރައްޔިތުން ނުކުންނަން ޖެހޭ: އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ރައީސް އިބްރާހީމުވަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ބަލިކޮށްފައި: ޝިޔާމް

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ކައިލީ ޖެނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ އާއި ނަން ހާމަކޮށްފި ރާކީ ސާވަންތު ސިއްރުން ކައިވެނި ކޮށްފި ވިލިނގިލި ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހެއްދިއްޖެ! ދެނެއް ނުހެދޭނެ! ވާހަކަ: ނައިނާ (ފުރަތަމަ ބައި)

އައިޝްވާރިޔާގެ އާއިލާ ދެކިލުމަށް ކުޑަހުވަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ބަނދަރު މައްޗަށް ނުކުމެއްޖެ

އުފާވެރި ގައުމަކަށް، ގައުމު ހެދޭނީ ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން ހިންގޭނެ ވެރިކަމެއް އޮވެގެން – އިމްރާން

އުފާވެރި، ޤައުމަކަށް ޤައުމު ހެދޭނީ ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން ހިންގޭ ވެރިކަމެއް އޮވެގެން: އިމްރާން

ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ބިންގަލުން ފެށި ފްލެޓް ޢިމާރާތެއް ނިންމާ، ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހި ކުރާ ފުރަތަމަ އަހަރަށް މިއަހަރު ވެގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މާލެ ރައްޔިތުން ގޯތީގެ އާ ވާހަަކައެއް ؛ ގޯތި އިތުރު ކުރަން ނިންމައިިފި

ސަރުކާރަށް ހައްތަހާވެސް ތިބޭނީ ހަމަހަމަ ރައްޔިތުން: ރައީސް

ބާރުތައް ދިނީ ރައްޔިތުން އެއްޗެހި ގޮވާގޮތައް: ނަދީމް