ބާންލީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފެށުން ޗެލްސީން ރަނގަޅުކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބަޔާންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ޖަރުމަނު ސުޕަރ ކަޕް ޑޯޓްމަންޑް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކުޅިވަރުގައި ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުން ވެސް މުހިންމު: ރައީސް ޔާމީން

ސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އާރސެނަލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާޒިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ މޮޅަކުން ދެވަނަ ބުރު ނިއުއިން ފަށައިފި

އިރާޤުގައި އިޢުލާންކުރި ޚިލާފަތުގައި އިތުރަށް ހޯދާ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ: ޝައިޚް ނިޝާން

ސުކޫލަކުން ވަގަށް ނެގި ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިޒްރޭލުން އަނެއްކާވެސް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ހޯދާ ސުކޫލަކަށް ހަމަލާ ދީފި

ވަގަށްނެގި ފައިސާ 17 މިނެޓް ތެރޭ ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި