ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ސިފައިން މާލޭ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

މާއްޓޭ އެކެޑެމީގެ އޯޕަންޑޭ މިއަދު ހަވީރު

ބޮޑު ތަރުހީބަކާ އެކު ޓެޕްކޮން "ރޯދަމަހަށް އާކޮށްލަމާ" ހަވީރު ނިންމައިފި

މިއަދު‮ ‬ހަވީރު‮ ‬މުޅި‮ ‬ރަށުން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކަނޑާލަނީ

މިއަދު ހަވީރު 6:00 ގެ ފަހުން ކެމްޕޭންކުރުން މަނާވާނެ!

އަންހެން ސިފައިން ގެ ޙާއްސަ ޕެރޭޑެއް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ ސިޓީގައި

ޕެނަލް ބޯޑުގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ޔޫތު ކަޕް މާދަމާ ހަވީރު ފަށާނެ، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުންވަރު އެފް.ސީ އަދި މަހީގެ ކުރިމަތިލުމެއް!

ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައިފޮދެއް މާދަމާ ހަވީރު މަރަދޫ ފޭދޫގައި

"އެޖެންޑާ 19"ގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު