މާދަމާ ހަވީރު 4:00 އިން ފެށިގެން ބްރިޖަށް އެރޭނެ

މާދަމާ ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ބުރިޖް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ- ޑރ.މުޢިއްޒު

ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލާނީ މާދަމާ ހަވީރު 16:00 ގައި

މާދަމާ ހަވީރު 4:00 ގައި ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހުރަސްކުރެވޭނެ

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އާންމުކޮށް ބުރިޖް ހުޅުވާލަނީ

މިއަދު ހަވީރު ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ޕެރޭޑެއް އޮންނާނެ

ޝަހީމް ހދ ގަ, މިއަދު ހަވީރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

މިއަދު ހަވީރު ބޭނުން މީހަކަށް ބްރިޖު މަތީ ހިނގާލެވޭނެ

"ރައްޔިތުން ބްރިޖު ވެދުމާ ދިއުން" މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު