މޫސުން ގޯސްވެ، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލް ކޮށްފި

ތިބާގެ ނަފްސުގެ ނުބައިކަން ޝައިޠޯނާގެ ނުބައިކަމަށްވުރެވެސް މާބޮޑެވެ! ސަލާމަތްކަމަށް އެދި ހެނދުނާ ހަވީރު މިދުޢާ ކުރައްވާ!

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" މިއަދު ހަވީރު

ފުލުހުންގެ "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" މިއަދު ހަވީރު

ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމަށް އއ.އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމަށް އއ.އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ހެނދުނާ ހަވީރު އެންމެ ތިންފަހަރު މި ޛިކްރު ކިޔާލުމުން މުޅި ދުވަހު ޛިކްރު ކުރުމަށްވުރެ މީޒާނުގައި ބުރަދަން ބޮޑު ޛިކްރު- ނުކިޔާ ތިބެން ހެޔޮވާނެތަ؟

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު މިއަދު! ވޯޓުލުން 10 ން ހަވީރު 4 އަށް!

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އާބަންކޯގެ އިވެންޓެއް މިއަދު ހަވީރު

ޔަހޫދީންގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުން ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު، ހަމާސްއިން ޔަހޫދީން މިނިވަންކުރުން ހަވީރު