ކޯވިޑް-19: މާދަމާ ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖެ ރަށު ބަންދަށް

ހަވީރު 3.30ގެ ކުރިން އެންމެ ގެއަށް ވަނުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ޚާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު!

މިއަދު ހަވީރު 5ން ފެށިގެން މެލޭޝިއާއިން އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަނީ!

މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެެ އަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ޓިކެޓް ނެގޭނެ

ހަވީރު 5 ން 6 އަށް ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއް ގެނެސް ދޭނީ ކޮން ޗެނެލަކުން؟

މިއަދުން ފެށިގެން ހަވީރު ފަހަކުން ރޭގަނޑު އަށަކަށް ބަސް ނުދުއްވާނެ

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތައް ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19: ހަވީރު 16:30 އިން 20:30 އަށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑުތައް ބަންދު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި އިތުރު ދެ އެއާޕޯޓެއް ހަވީރު 6 ގައި ބަންދުކުރަނީ