ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބްކުރެއްވުން ހަވީރު 4 ޖަހާއިރަށް ލަސްކޮށްފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުުރެއްވުން ހަވީރު 04:00 އަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި

ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ހަވީރު މުއްދަތެއްނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ހަވީރު މުއްދަތެއްނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވެ ހުރުމަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނާއި ހަވީރު މި 3 ދުޢާ 3 ފަހަރު ކިޔާށެވެ.!

ކޮވިޑް19: އިމަރޖެންސީއަކަށް ތައްޔާރުވުުގެ ޑްރިލް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއަކުން ނުފެނޭ، ހަވީރު ކުރިޔަށް ދިޔައީ ޑްރިލް އެއް

ލިވިން އެކްސްޕޯ: ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އިންޝުއަރެންސްގެ މުހިންމު ދެ ޓޯކް ޝޯއެއް މިއަދު ހަވީރު

އީގަލްސް އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު

ބާ 2000 ކޮފީ ތަޖްރިބާ ކޮށްލެއްވުމަށް މިއަދު ހަވީރު ސުވާދީވްއަށް ވަޑައިގަންނަވާ!