އޭސީސީގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުމުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ހަވީރު!

އޭސީސީ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަވީރު

ކޮވިޑް-19: ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި

އީ.ޕީ.އެސް. ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވެވި "ޚިދުމަތުގެ ހަވީރު" ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މާދަމާ މެންދުރު 2 އިން ހަވީރު 4 އަށް ހުޅުލޭގެ އެއްގަމާއި ފަޅުތެރެ ބަންދުވާނެ

ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވާ އެމްޑީޕީ މާލެސިޓީ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަވީރު

"ކަލަރ ރަން" މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ހަވީރު ވޮލީ މެޗް ބަލަން ގޮސްގެން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް

ދައުލަތުން އެދުނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް، ހަވީރު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ މެޗު ހަވީރު 03:30 ގައި