އިލާހީ ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކުރުމީ މީހާ މިއްލަތުން ބޭރުވާނެ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް!: ޝައިޚް ޝިފާން

"މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛްކޮށްގެން ޙައްލު ނުލިބޭނެކަމަށް ބުނެ ޖަދަލުކުރާ މީހާ އިންކާރު އެކުރެވެނީ ގަދަކީރިތިވަންތަ އިލާހު ބަވާލެއްވި ޙުކުމްފުޅަކަށެވެ.  އިލާހީ ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކުރުމީ މީހާ މިއްލަތުން ބޭރުވާނެ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް!"
- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިފާން 
 
މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛްކޮށްގެން ޙައްލުު ނުލިބޭނެކަމަށް ބުނެ ޖަދަލުކުރާ މީހާ އިންކާރު އެކުރެވެނީ ގަދަކީރިތިވަންތަ އިލާހު ބަވާލެއްވި ޙުކުމްފުޅަކަށެވެ. އިލާހީ ޙުކުމަކަށް އިންކާރުކުރުމީ މީހާ މިއްލަތުން ބޭރުވާނެ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް!
— Mohamed Shifan (@abu_auyun) August 8, 2022
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ