އެންމެ ފަރަގު ކުޑަ ނަތީޖާ؛ ހަތަރު ވޯޓުން ދުވާފަރު ގޮނޑި މުހައްމަދަށް

އިންތިހާބު ގައި މުހައްމަދު އަލީއަށް ލިބުނީ 1074 ވޯޓެވެ. އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާނަށް 170 ވޯޓެވެ. މިހާރުގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހްމަދަށް 579 ވޯޓެވެ.
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތް ވިހިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ގައި އެންމެ ވާދަވެރި ނަތީޖާއަކުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި މެންބަރަކަށް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރި މުހައްމަދު އަލީ ވެއްޖެ އެވެ.
ދުވާފަރު ދާއިރާއަށް ހަތަރު ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލި އެވެ. އެއީ؛
ވިހިވަނަ މަޖިލީހަށް 93 މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުުރުމަށް ނެގުނު ވޯޓް ގައި އެންމެ ފަރަގު ކުޑަކޮށް އެންމެ ވާދަވެރި ނަތީޖާ އަކުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި މެންބަރަކަށް މުހައްމަދު އަލީ ވީ ހަތަރު ވޯޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.އިންތިހާބު ގައި މުހައްމަދު އަލީއަށް ލިބުނީ 1074 ވޯޓެވެ. އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާނަށް 170 ވޯޓެވެ. މިހާރުގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހްމަދަށް 579 ވޯޓެވެ. ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދަށް ލިބުނީ 77 ވޯޓެވެ.މީގެ ކުރީން ބައެއް އިންތިހާބު ތަކުގައި އެންމެ ވޯޓަކުން ވެސް މެންބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ކަށަވަރު ކޮށްފައިވެ އެވެ. 
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ