ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރީންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައި ނޫސްވެރީންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ