ބަހުސްކުރުމެއް ނެތް!: މަރަށް މަރުހިފުމަކީ މާތް ﷲގެ އަމުރުފުޅެއްކަން އެނގުމުން މޫމިނުންނަށް ފުދޭނެ! ނުކިޔަމަންތެރިއެއް ނުވާނެ!: ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ

"ތި ކުރަނީ ކޮން ބޭކާރު ބަހުސެއްތޯއެވެ؟ މަރަށް މަރުހިފުމުން މީހުން މެރުމުގެ ކުށް މަދުވޭތޯ އެއީ ބަހުސު ކުރާން ޖެހޭ ވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މަރަށް މަރުހިފުމަކީ މާތް ﷲގެ އަމުރުފުޅެއް ކަން އެނގުމުން މޫމިނުންނަށް ފުދޭނެއެވެ. ނުކިޔަމަންތެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. ބަހުސެއް ނުކުރާނެއެވެ. ބަހުސް ކުރާ ހިސާބަށް މީހަކު ގޮއްސިއްޔާ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ އަލުން ކިޔައިގެން އެ މީހަކު އެނބުރި އިސްލާމްވުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ."
- ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ