ދިވެހީންގެ އުންމީދަކީ ރައީސް ޔާމީން: އަދުރޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެން މި ގައުމާ ދޭތެރޭ އޮތް އުންމީދަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަދުރޭ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލާފައިވާތާ މިއަދަށް 900 ދުވަސް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.
އަދި އެ ޖަރީމާތަކުގެ ހަގީގަތް ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތިލަކޮށް ދެއްވާ އެ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ގައުމާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަން ހުއްޓުވަން ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެބުރި ވަޑައިގަތުން އިހުނަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަކޮށްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ދިވެހީންގެ އުންމީދަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ