ޤައުމަށްވުރެ ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށްވިދާޅުވެ ލެބަނަންގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

ޤައުމަށްވުރެ ކޮރަޕްޝަން ބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށްވިދާޅުވެ ލެބަނަންގެ ބޮޑުވަޒީރު ހަސަން ދިއަބް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. 
ޙަސަން ވިދާޅުވީ ލެބަނަންގެ މިހާރުގެ ޙާލަތުގައި އައު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް އެކުލަވައިލުމުގައިވެސް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވި ނަމަވެސް ލެބަނަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކައުތެރި ޙާލަތުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންނާއިއެކު ސާބިތުވެ ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ. 
ޙަސން ވިދާޅުވީ މިމަހުގ 4 ވަނަ ދުވަހު ކެމިކަލްތައް ގޮވައި 200 މީހުން މަރުވެ 6000 މީހުން ޒަޚަމްވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ އިޤްޠިޞޯދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ހާދިސާގެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ވެސް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ!
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ