މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީޑިޔާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ގިނަ މަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ރައީސް ޞާލިޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުން ދުރަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
-ތަފްސީލް އަންނަނީ-
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ