މަގާމުގެ މުސާރަ ނޫން އެހެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭތޯ އެއްވެސް ތަހުގީގެއްގައި ސުވާލެއް ނުކުރޭ: ޔާމީން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ މުސާރަ ނޫން އެހެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭތޯ އެއްވެސް ތަހުގީގެއްގައި އެމަނިކުފާނާ ސުވާލު ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށް މަނީލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި، ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން އެދިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފުރީޒް ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުން ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމުން ދައުލަތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މިއަދު ބޭއްވި އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ