އެންމެންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި، މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ: ނާޒިމް

އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ(އެމްއެންޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ނާޒިމަށް ވަނީ އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އަރުވައިފައެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނާޒިމް ވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކުށް ކުރުން އާއްމުވެފައިވާ މިންވަރާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވައި، ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.
 
 
 
ނާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކުޑަ ކުދިން ކުށް ކުރާ އުމުރު 10އަށް ދަށްވެފައިވާއިރު، ސްކޭމް ކުރުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް އެނގޭ މީހަކުވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ކިރިޔާވެސް ބާރުވެރިކަމެއް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ކުރާ ކުށަކަށް އަދަބު ނުދެވޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ