އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއަރުވައި ކަރަންޓުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރަން ފަންޑެއް ގާއިމްކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުމާއި ކަރަންޓުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އެހީވެދޭ ގައުމީ ފަންޑެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ގާނޫނުން ލާޒިމު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފިއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ