ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ދެރައެއް ވާކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެން: މަޖިލިސް ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަހުމަދު ޝިޔާމަށް އެއްވެސް ދެރައެއް ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
(ތަފްސީލު އަންނަނީ..)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ