ކަރަންޓީނު ނުވާ ގޮތަށް މިހާރު ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަންކަމުގައި

ވަރަށް ހާއްސަ ކަންކަމަށް ނޫނީ ކަރަންޓީނު ނުވާ ގޮތަށް މިހާރު ރަށްރަށަކަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ