އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތައް ރޭގަނޑު ބަންދުކުރަން އެންގީ އެޗްޕީއާ މަޝްވަރާނުކޮށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ރޭގަނޑު ހުޅުވުން މަނާކުރަން އައްޑޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އެޗްޕީއޭއާ މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ