ﷲ ގެ މަގަށް ރުޖޫޢަ ނުވެ ހުރެ ޙަޔާތަށް ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީއަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމެއް ނެތް!: މުފްތީ މެންކް

ތައުބާވެ ﷲ ތަޢާލާގެ މަގަށް ރުޖޫޢަ ނުވެ ހުރެ ތިމާގެ ޙަޔާތަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނެސް ދެއްވަވައި ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީއަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ނޫން ވިސްނުމެއްގެދަށުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.
އިންސާނުންނަށް އޮތީ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައިވެސް ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމެވެ. ތައުބާވުން ގިނަކޮށް ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. ތިބާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމެއްގެ ސަބަބުން ޝައިޠާނާ ތިބާގެ މަގު ބަދަލުކުރުވިއަ ނުދޭށެވެ!
ޝައިޠޯނާގެ ބަހަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހެއްލުނު ނަމަވެސް ތިބާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިޙާލުން ސަލާމަތްކޮށްދޭން ޝައިޠޯނާއަށް ކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. ދަތިތަކާއި މުޞިބާތްތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވޭނީ އެކަންކަން މިންވަރު ކުރެއްވެވި ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ! ވީމާ ކޮންމެ ފަދަ ދަތި ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާގެ މަގަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވާށެވެ! --މުފްތީ މެންކް
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ