ރައީސް ޔާމީން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނޫނުކުރުމަށާއި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނޫނުކުރުމަށާއި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސް ނުކުރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.
ތަފްސީލު އަންނަނީ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ