މުއިއްޒާ އެކު ބޮޑު ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބާއްވައިފި ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 48 ގަޑިއިރަށް، ވާނުވާ ނިޒާމް އުވާލަންޖެހޭ: މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އަންނަނީ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާކަށް ނޫން:ޑރ.މުއިއްޒު ރައީސް ސޯލިހް އަކީ ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.
ގާސިމް ވޯޓުލައްވަވާފައިވަނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ހުންނަ މާފަންނު ހުޅަނގު ފޮއްޓަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ