ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލަށް އިތުރު މެންބަރުން އައްޔަނު ކޮށްފި

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލަކީ ގައުމުގެ ސިޔާސީ، އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ކަންކަމު ގައި ލަފާ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލަށެވެ.
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕާޓީ ރައީސަށް ލަފާ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެ ޕާޓީ ރައީސްގެ ކައުންސިލަށް އިތުރު މެންބަރުން އައްޔަނު ކޮށްފި އެވެ.
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލަކީ ގައުމުގެ ސިޔާސީ، އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ކަންކަމު ގައި ލަފާ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލަށެވެ. ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުނީ ޕާޓީ ރައީސަށް ލަފާ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެ ޕާޓީ ރައީސްގެ ކައުންސިލަށް އިތުރު އަށް މެންބަރަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.އެއީ؛
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކީ ހަސަން ލަތީފެވެ.
މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ