މަޖިލީހުން މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކޮށްފި

މި ހަފްލާ އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސޯޝަލް ކްލަބާއި، ޕީޕަލްސް މަޖިލިސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ޕެމާ) އިންނެވެ. ހަފްލާގައި ސާދަތިރީސް އަށެއް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ ބޮޑުބެރާއި ދަ ޓައިމްގެ ނެށުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ