ދެއަހަރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކާފައާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ޢުމުރުން ދެއަހަރު ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލައިފިއެވެ. 
މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާ އުފުލާފައުިވަނީ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ، ރިހިވެލި، އިބްރާހީމް ދީދީ (62އ) އާއި ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ، އަންނާރުމާގެ، ޙަސަން މޫސާދީދީ (82އ) ގެ މައްޗަށެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޝަމީންވަނީ ޓްވީޓްކުރައްވާފައެވެ.
ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން، ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު އެޢާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ